> INTRO     > BESTYRELSE     > ÅRSHJUL     > UDVALG
 


ANSVARSOMRÅDER I GUG BOLDKLUB

UDARBEJDET AF GUG BOLDKLUBS BESTYRELSE . MARTS 2018
 


 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift og virke mellem generalforsamlingerne.

Mange af klubbens opgaver kan naturligt fordeles mellem bestyrelsen, som derudover har et særligt ansvar for løbende at diskutere foreningens målsætninger og opfyldelsen af disse.

Ved fordeling af opgaverne, bør der tages hensyn til evner, tid og lyst. Men opgavefordelingen bør også være en udvikling, som udvikler de enkelte personer i bestyrelsen og dermed klubben.

Generelt anbefales det at alle medlemmer i bestyrelsen bliver ansvarlige for delopgaver i klubben.

F.eks. kan bestyrelsen fordele sig i forhold til medlemsgrupper, således at de enkelte grupper har en fast kontaktperson fra bestyrelsen.

Suppleanter kan man ofte med fordel lade deltage i bestyrelsesmøder på lige fod med den øvrige bestyrelse. De har dog ikke stemmeret.
 

Arbejdsopgaver og ansvar

Bestyrelse

 • Træffer afgørelse i alle overordnede økonomiske og administrative spørgsmål. Den nedsætter det til enhver tid nødvendige antal udvalg til dækning af alle klubbens funktioner og arbejdsområder. Udvalgenes ansvarsområder fastsættes og justeres løbende af bestyrelsen.
   

 • Koordinerer klubbens drift og er bemyndiget til i særlige anliggender, der gælder helheden, at indkalde udvalgsmedlemmer til en fælles drøftelse.
   

 • Vurderer hvilke udvalg der er behov for, dog skal der være et sponsorudvalg og et sportsudvalg.
   

 • Udstikker retningslinjer for forvaltningen af alle ansvarsområder.
   

 • Ansvarlig i samarbejde med kassereren i foreningen om at udarbejde det årlige budget til endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde – senere på generalforsamling.

 • Ansvarlig for at tage initiativ til nye tiltag i foreningens aktiviteter, alt ud fra foreningens målsætning og idégrundlag

 • Ansvarlig for foreningens IT-løsninger.

Formand

 • at være den, der i et godt samarbejde med bestyrelsen leder, fordeler og uddelegerer foreningens opgaver, alt efter beføjelser

 • at være den, der foretager den udadvendte kontakt til offentlige myndigheder, andre foreninger og sammenslutninger, når kontakten ikke er fordelt til andre i bestyrelsen

 • at være den, der leder bestyrelsesmøder og foranlediger mødeledelse til foreningens andre møder

 • at være den, der udfærdiger skrivelser, der ikke er henlagt til et andet arbejdsområde, eller træffer aftale med andre om udformning og afsendelse af skrivelser

Næstformand

 • stedfortræder for formanden

 • at være den, der koordinerer fondsansøgninger og andre ansøgninger om økonomisk støtte til foreningen i samarbejde med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem

 • at være den, der koordinere internt kommunikation fra bestyrelsen til pressen, medlemmer mm.

 • Evt. Udvalgsrepræsentant

Bestyrelsesmedlem 1

 • dagsorden bestyrelsesmøder

 • referent til bestyrelsesmøder

 • udsendelse af mødereferater

 • udvalgsrepræsentant (1 eller flere udvalg)

Bestyrelsesmedlem 2

 • uddannelseskoordinator

 • udvalgsrepræsentant (1 eller flere udvalg)

Kasserer:

 • at være den, der udfærdiger foreningens årlige budget i samarbejde med den øvrige bestyrelse

 • at være den, der løbende har overblik over foreningens økonomi, herunder at kunne udarbejde

 • nødvendige budgetter, samt opfølgning på udfærdigede budgetter

 • at være den, der løbende fører foreningens regnskab, herunder bogføring og afstemning af kassekladde, samt bogføring af diverse udskrifter

 • at være den, der udfærdiger foreningens årlige regnskab, samt fremlægger dette på foreningens årlige generalforsamling

 • at være den, der fører medlemskartotek og medlemsregistrering til organisationerne

 • at være den, der søger om aktivitetsstøtte og lokaletilskud ved kommunen

 • at være den, der udarbejder og udbetaler omkostningsgodtgørelse til instruktører, herunder opfølgning af dette

 • at være den, der løbende foretager foreningens udbetalinger samt have kontakt til bank og nødvendig forsendelse, herunder også at modtage post

 • Administrator i KlubOffice.

 • Evt. udvalgsrepræsentant

Inspektør:

 • varetager kantinedriften – herunder indkøb og koordinering af den skiftende kantinehjælp

 • varetager pasning af baner og anlæg, herunder planlægning for omklædningsrum og banefordeling

 • varetager indendørs vedligehold af klubhus, herunder rengøring

 • varetager kontakt til offentlige myndigheder angående klubhus og sportsanlægget

 • varetager vask af spillertøj (seniorafdelingen)

 • varetager lokalereservationer

 • varetager sortering og fordeling af klubbens eksterne post

 • varetager udlevering af nøgler

 • varetager materialer og inventar

 • varetager udlevering af nøgler til skabe

Uddannelsesansvarlig:

 • ansvarlig for at overholde klubbens kursusbudget

 • ansvarlig for den overordnet koordinering af uddannelse og kurser

 • ansvarlig for at arrangere interne kurser

 • ansvarlig for at udvikle uddannelsesplaner for den enkelte træner (i samråd med sportsudvalg)

Kampfordeler:

 • Til- og frameldinger af turneringshold.

 • Al turneringskontakt til DBU Jylland, DGI, dommerklub og udehold.

 • Turneringsplaner og kampflytninger.

 • Sende holdafbud vedr. kampe til DBU Jylland og DGI.

 • Videreformidle vedr. spillerkarantæner til formand og træner.

 • Information og koordinering internt i klubben. Fx banebooking, bolde og andet materiel.

 • Kontaktperson for kampændringer.

 • Administrator i Kampklar.

 • Deltagelse i kampfordelermøder.

 • Deltagelse i møder for trænere og ledere.

 • Kontakt til trænere.

Webmaster:

 • Ansvarlig for ajourføring af hjemmeside.

 • Implementering af nye tiltag på hjemmesiden.

 • Sørge for at gældende lovgivning vedr. bl.a. persondata overholdes.