OMDELING AF KLUBBLADET

 

Klubbladet udkommer tre gange årligt – normalt i april/maj, september og november/december.

Distrikter

Og dette omdeles til samtlige husstande i Gug og Visse, jf. oversigt som findes på hjemmesiden gugboldklub.dk.
Bemærk, at oversigten er et regneark med underliggende ark pr. distrikt. 

Bladudvalget sikrer, at oversigten ajourføres regelmæssigt, bl.a. ud fra oplysninger, der indkommer fra omdelerne ude i marken.

Omdeling

Omdelingen foregår normalt ved, at en af klubbens afdelinger påtager sig denne opgave – og honoreres særskilt herfor.

Konkret aftale træffes i god tid inden omdelingen med klubbens kasserer og respektive afdelingsleder.

Bemærk, at der – i forbindelse med omdeling af enkelte numre af klubbladet – kan være truffet aftale om at medtage reklamer, f.eks. en brochure.
Hvis dette er tilfældet, oplyser kassereren eller Bladuvalget derom.

Bladudvalget oplyser endvidere den ansvarlige afdelingsleder for omdelingen om både planlagt og konkret tidspunkt for levering af klubbladet, så nødvendige forudgående aftaler med omdelerne kan træffes.

De færdigtrykte klubblade leveres normalt til afhentning og omdeling i klubhusets forgang.

HUSK – HUSK - HUSK

Opmærksomheden skal henledes på,

  • at omdeling skal ske, jf. de faste distrikter (benyt eventuelt udskrifter fra hjemmesiden)

  • at undlade at omdele brochure til postkasser, der er forsynet med mærkat om, at reklamer ikke ønskes.
    Bemærk, at klubbladet ikke betragtes som en reklame – eller en gratisavis.
    Dette skal således omdeles til alle husstande – uanset postkassen har en blå eller en gul mærkat påklæbet, der viser, at husstanden ikke ønsker reklamer eller gratisaviser.
    Imidlertid er det dog nødvendigt at respektere mærkaterne, så hvis omdeling af klubbladet også omfatter omdeling af en medbragt reklame, må denne – selvfølgelig – ikke lægges i postkasser med ”nej tak-mærkater”

  • ikke at smide tomme kasser mv. i folks affaldsspande.

  • at overskydende klubblade skal afleveres i klubhuset, så andre kan få gavn af disse.  

God arbejdslyst.

bn