Mødereferat . Bestyrelse

Seneste mødereferat

Dagsorden til bestyrelsesmøde 8/1-2019

Deltagere: Henrik Sørensen, Poul Mose Johansen, Henrik Gaardsøe, Jonas Jensbye, Maria V. Knøss, Kasper Krogh (punkt 1-4)


1. Status på anlæg og ombygningssituationen

Vi afventer status fra Aalborg Kommune. Der kommer nok først svar hen i januar måned.

Der ses på evt. tilbud på ekstra kunstgræs stykke ved forlængelse af nyt område omkring det gamle petanque.

Renovering af gamle udskiftningsbokse, som kan sættes ind i hegnet mod vest. Henrik S og Kasper ser på udgifter hertil

Kasper har været sammen med inspektør i Chang, og set på målløfter ifm. flytning af mål. De arbejder videre med evt. selv at kunne lave en lignende løsning. Kasper kommer med pris herpå

Ansvarlig for snerydning på parkeringsplads. Tilbud på fejekost fra HM maskiner, denne skal indkøbes

Møde med Aalborg Kommune ift energibesparingen. Der kan ydes tilskud til afkalkningsanlæg.

Undersøgt om vi kan blive fritaget for vandafledningsafgift. Der skal monteres bimåler.


2. Standerhejsning 2019

U9-17 kl. 10.00-12.00, efterfølgende pølser og brød

Senior kl. 13.00, efterfølgende suppe

Standerhejsning U5-8 flyttes til senere sidst i marts.


3. Årshjul 2019

24. maj træner-lederarrangement


4. Nyt fra inspektøren

Herunder hvis bestyrelsen har ting der skal drøftes med Kasper

Status efter lukning omkring jul – det så fint ud med omklædningsrum mm.

Aftale med JCD ift. hvad kan vi bruge dem til, Poul og Kasper holder opfølgende møde med JCD

Aftale med Sportsmaster skal fornyes til 2020, og dette skal der ses på i forår 2019.


5. Nyt fra formand

Der aftales møde med 10 drenge afd.


6. Nyt fra næstformand

Dialog med Sportsmaster, der skal ses på nyt kontrakt udspil i løbet af foråret.

Møde med Gug Samråd, ift. nyt idræts og kulturhus. Opfordring til at komme til GF 22/1 sættes op på vores hjemmeside.

Vi skal finde en dialog, så også Gug Boldklub bliver en del af de nye planer.


7. Nyt fra senior

Nyt seniordamehold, der kun spiller kamp. Kan betale dameplus kontingent

Alt er på plads med seniortrænerne

Der er udfordringer på U19, hvor der håbes på at samle et hold.

Budget for Matchday programmer

Nyt sponsorkoncept for salg af trøjer mm. på seniorspillerne

Forslag om sponsor arrangement 1 gang i hver halvsæson.


8. Nyt fra ungdom

Aab starter fredags talenttræning i Gug, ift. FNF samarbejde

Trænersituationen er ved at være løst.


9. Nyt fra kasserer

Årsregnskab 2018, der arbejdes med dette. Der er nogle fejlrettelser fra tidligere år. Årsregnskab gøres klar til næste BM til underskrift. Inden får revisorerne det til gennemsyn

Arbejdsområder og træffetider 2019 for kasseren

Kasseren har træffetid mandag og onsdag.

Mobiladgang til mails slettes

Fremover deltager kasseren ikke aktiv i div. arrangementer, trænermøde, afslutning mm.

Indkaldelse og referat fra bestyrelsesmøder vil fremover gå i turnus.


10. Forberedelse MUS 2019 med inspektør

Henrik S noterede punkter og udarbejde skema til samtalen.


11. Evt

Til næste møde skal vi snakke evt. Advisory Board

Drøftelse vedr. E-sport på næste bestyrelsesmøde

Der skal drøftes med sportsudvalget hvilken profil der skal være i børne-unge afd.

Indkaldelse til generalforsamling:

Henrik Sørensen sørger for opslag i klubben og til hjemmesiden.

Henrik G og Henrik S er på valg,

Tilbagemelding til Ok-Benzin at vi ikke deltager i aktiviteter ud af huset.


Maria V. Knøss