Politikker i seniorafdelingen

1.1 Ansættelsespolitik

Det er formanden for seniorudvalget, der i samråd med bestyrelse og udvalget er ansvarlig for at lave aftale med trænere til seniorafdelingens hold. 

Alle trænere og hjælpetrænere mv. er forpligtet af enten et aftalepapir eller en bindende kontrakt. Hvilke trænerposter der kræver bindende kontraktansættelser afgøres og forhandles af formanden for seniorudvalget.  Det er formanden, der prioriterer lønmidler eller midler til økonomisk kompensation i afdelingen. Bindende kontrakter skal dog altid underskrives af klubbens bestyrelse.

Alle forpligtende aftaler af enhver art - med henblik på den efterfølgende sæson – aftales i god tid inden sæsonstart.

Alle der har forpligtet sig til træner/leder-gerningen får udleveret, en klubdragt.

Alle trænere er forpligtet i forhold til de holdninger og handlinger, der er nedfældet i Seniorhåndbogen, hvilket også indgår i deres evt. kontrakt.

1.2 Uddannelsespolitik

Afdelingen finder det naturligt og værdifuldt, af den enkelte træner udvikler sig ved løbende kursusaktivitet.

I henhold hertil afsætter klubben årligt midler til træneruddannelse/kurser. Dette dog afstemt efter klubbens øvrige udgifter i indeværende år.  

Afdelingens uddannelsespolitik er i øvrigt at skabe et godt fodboldfagligt miljø trænerne imellem, hvor man drøfter spillets udvikling, lærer af hinanden og sammen gør hinanden gode. 

1.3 Fair Play - politik

I Gug Boldklub er vi tilhænger af Fair Play, hvormed vi målsætter os at følge principperne herfor. I Gug Boldklub implementeres Fair Play bl.a. ved, at vi aktivt arbejder for:

  • At holdene altid hilser på hinanden før en kamp
  • At holdene siger tak for kampen til hinanden efter en kamp
  • At holdene altid udviser respekt for en modstander – dette uanset kampens resultat
  • At spillerne taler et ordentligt sprog til både medspillere og modstandere
  • At spillerne tager behørigt hensyn til hinanden under kamp
  • At tilskuerne altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets tilskuere – uanset kampens resultat
  • At alle respekterer og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og afviklingen af en kamp

    Med inspiration fra DBU.

1.4 Pokalpolitik

Politik for medaljer og pokaler uddelt ved afslutningsfesten

Årets spiller på holdet

Denne pokal er en holdpokal og tildeles på alle seniorhold. 

Trænerteamet for hvert hold vælger denne person.

Pokalen gives til en spiller som er gået forrest til træning og som gennem hele sæsonen har udviklet sig markant som fodboldspiller, og herved haft stor betydning for holdets resultater. Det er en forudsætning, at udviklingen er sket i en positiv relation til spillernes omgivelser, og at spilleren fungerer som en god kammerat og en positiv medspiller til såvel træning som i kamp. 

Årets Fiduspokal

Denne pokal er en holdpokal og tildeles på alle seniorhold. 

Pokalen tildeles til den spiller, der over året har fået flest stemmer ved afstemning på holdene efter holdets kampe. Holdene aftaler selv, hvorledes stemmerne tildeles, og hvem der holder regnskab hermed.

Årets Gug-spiller

Denne pokal er en afdelingspokal.

Pokalen tildeles af Seniorudvalget.

Denne pokal gives til en person i afdelingen, som gør en positiv forskel for fællesskabet, og som alle i afdelingen synes godt om. En der går forrest og som altid hjælper til, hvor der har været behov for det. En der på alle måder repræsenterer klubbens værdier.

1.5 Alkoholpolitik

Da afdelingen har medlemmer tilknyttet, der er under 18 år, har vi lavet denne alkoholpolitik. Formålet med en alkoholpolitik i Seniorafdelingen er, at forældrene til unge under 18 år skal kunne føle sig trygge ved at lade deres børn under 18 år færdes i og omkring klubmiljøet.

Alkoholpolitik for klubbens ungdomsspillere: 

Det er ikke tilladt klubbens ungdomsspillere under 18 år, at nyde alkohol. Dette gælder i forbindelse med træning, kampe og stævner i ind- og udland eller i forbindelse med andre aktiviteter med klubben.

Der kan dispenseres herfor ved kontakt til forældre og ved fx lukkede arrangementer så som afslutningsfester mv. Dette kræver dog altid, at forældrene indvilger heri, samt at der er ansvarlige voksne til stede.

Overtrædelse af ovenstående påbud medfører i alle tilfælde en vurdering af situationen i bestyrelsen. Bestyrelsens opgave er her at drage de nødvendige konsekvenser. En af disse kunne være udelukkelse for aktiviteter i Gug Boldklub.

Alkoholpolitik for klubbens trænere/ledere i Seniorafdelingen:

Det tillades ikke, at den enkelte træner og leder nyder alkohol, så længe de udfører opgaver og/eller funktioner for klubben, der foregår på fodboldbanen.

At optræde beruset og heraf udvise utilbørlig adfærd iført klubbens udleverede klubdragt skader desuden foreningens navn og omdømme, hvormed en sådan handling og opførsel kan føre til, at men ekskluderes af klubben. Klubben vil undgå ledere, der ikke lever op til ovenstående.

1.6 Rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af andre rusmidler end alkohol i forbindelse med træning, kampe, stævner i ind- og udland eller i forbindelse med andre sociale aktiviteter med klubben.

Hvis man som klubmedlem eller klublederleder opdager, at folk besidder rusmidler, indtager rusmidler eller ligefrem er påvirket heraf, er man forpligtet til at handle herpå. Så vidt det er muligt, skal man indlede en dialog med personen/personerne og her pænt bede dem om at forlade klubben eller klubarrangementet.

Vil personen ikke forlade klubben eller arrangementet, bør man alliere sig med støttepersoner til den påvirkede. Hvis personen er meget påvirket, eller bliver truende kan det blive nødvendigt at kontakte politiet. 

Overtrædelse af ovenstående påbud medfører i alle tilfælde at seniorudvalget skal kontaktes.

I alle tilfælde hvor klubben bliver bekendt med, at en spiller har nydt euforiserende stoffer eller har haft omgang hermed i klubregi, bliver spilleren indkaldt til en samtale med seniorudvalget. Dette med henblik på at klargøre klubbens holdninger og regler, men også for at komme spilleren i møde og herunder forsøge at hjælpe spilleren til at søge hjælp til ikke igen at anvende euforiserende stoffer, eller til at komme ud af et evt. misbrug.

Ved overskridelser af rusmiddelpolitikken vil der efterfølgende ske en vurdering af situationen i samråd med bestyrelsen. Bestyrelsens og Seniorudvalgets opgave er her at drage de nødvendige konsekvenser. En af disse kunne være udelukkelse for aktiviteter i Gug Boldklub.