Seniorafdelingens fodboldfaglige udviklingsfilosofi

Gug Boldklub - per definition en udviklingsklub.

I Gug Boldklub definerer vi os selv som en udviklingsklub, da vi fokuserer på en målrettet spiller- og holdudvikling over tid. Dette uanset spillerens eller holdets niveau.

I Seniorafdelingen arbejder vi ud fra samme udviklingsfilosofi som i Børne- og Ungdomsafdelingen. Vi håber hermed at kunne videreføre ungdomsafdelingens flotte og kompetente trænerarbejde med klubbens spillere. 

 

Vores intention er at tilgodese både den øvede og den mindre øvede spiller, og at udvikle den enkelte spiller og det enkelte hold bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet. 

I henhold til at vi definerer os som en udviklingsklub, finder vi det relevant her at redegøre for udviklingsfilosofi og hvad vi mener, den ”bedst mulige” spillerudvikling inkluderer.  

I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling:

1) Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage.
2) Behøver et godt fællesskab som grundlag for ”fælles” skabelse af positive resultater.
3) Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning.
4) Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp.
5) Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp.
6) Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt.
7) Fordrer et langt sigte og bør måles i forhold til ”målene” - ikke kun på aktuelle sejre i kamp!

Disse syv forhold udgør de centrale elementer i Gug Boldklubs fodboldfilosofi for god fodboldfaglig udvikling af børn og unge samt af seniorspillere.

Klubbens trænere og dermed også seniortrænerne har til opgave at balancere disse forhold med hinanden og i forhold til den gruppe spillere, der arbejdes med.

Det centrale ved filosofien er, at det er spilleglæden og trivslen, der er hele udgangspunktet for den gode udvikling. Endvidere at det netop den gode balance, der giver den gode udvikling.
Sådan begrunder vi vores udviklingsfilosofi:

Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage

I Gug Boldklub tror vi på, at et godt lærested kræver et godt værested. Vi ser det derfor som et fundament for al udvikling, at spillerne trives i klubmiljøet samt føler glæde og tryghed ved samværet med medspillere, trænere og ledere. 

I klubben bestræber vi os derfor på at skabe og fastholde et udviklingsmiljø med en god psykologisk ilt. Et miljø som kendetegnes af god stemning og godt humør, og som formår at sætte grænser for uheldige og negative handlinger. Vi søger herved at fremme et inkluderende miljø, der motiverer den enkelte og giver alle børn, unge og voksne lysten til at deltage. 

Behøver et godt fællesskab som grundlag for ”fælles” skabelse af positive resultater

I Gug Boldklub tror vi på, at det gode fællesskab gør en forskel og er nødvendigt for en god holdudvikling over tid. Netop sammenholdet imellem spillerne er limen, der gør enheden stærk, og som gør oplevelserne med hinanden til noget ganske særligt. Det er netop i det gode fællesskab, der skabes et VI, der binder os sammen, og et VI som vi alle vil kæmpe for. Det er netop i fællesskabets tætte bånd, hvor man finder ind til det, der reelt berører os, og det som vi altid vil huske. 

Da fodbold er en holdsport, forpligter spillet til en fælles indsats. Herved bliver evnen til samarbejde og evnen til at stå sammen som et hold en forudsætning for, at man kan forøge sin styrke og sammen opnå de gode resultater.

I alle klubbens afdelinger bestræber vi os derfor på at udvikle det gode fællesskab spillerne imellem. Et fællesskab hvor ALLE er omfattet og føler deres værdi. Et fællesskab hvor man udvikler sig sammen og ved en koordineret indsats formår at gøre hinanden gode. Vi ønsker dels at skabe bevidsthed om, at et godt fællesskab forpligter den enkelte til at bidrage, og dels at vise hvorledes fællesskabet netop formår at give mangfoldigt tilbage. Endvidere ønsker vi at tydeliggøre, at ingen er vigtigere end holdet.

Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning

I Gug Boldklub tror vi på, at teknisk træning skaber det bedste fundament for udviklingen af dygtige fodboldspillere. Teknik er i dag en central del af fodboldspillerens handlekompetence. Det er spillerens værktøj til instinktivt at kunne handle nyttigt, kompetent og hurtigt i små rum og i forskellige situationer på banen. Det handler derfor om at have flest mulige værktøjer til rådighed og om at kunne koordinere disse og anvende dem formålstjenligt. Altså om at gøre det rigtige, rigtigt - og hurtigt – i den enkelte situation. 

Vi bestræber os derfor på at tilrettelægge en udvikling og en træning, der vedvarende fokuserer på de tekniske færdigheder, og som heraf giver spillerne gode muligheder for at kunne handle kompetent i øjeblikket.

Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp

I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at det at være boldbesiddende og have kompetence til at styre spillet i en kamp, skaber de bedste spillere og også - over tid - de bedste resultater. Men vil man styre spillet, sættes der høje krav til spillernes evne for kombinationsspil med hinanden, hvormed dette intensivt må understøttes i den løbende træning.

Vi bestræber os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en træning der vedvarende fokusere på elementerne i kombinationsspillet, og som progressivt udfordrer og udvikler spillernes evner for kombinationsspil i forhold til deres niveau.

Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp 

Fodbold handler helt grundlæggende om at lære at vinde i kamp, og det er netop i kampen og i fighten mod en modstander, at man finder den vitale nerve i hele fodboldspillet. Den nerve der gør spillet særlig interessant, og som udgør en meget stor motivation for spilleren.

Skal man lære at vinde i kamp, må man sammen evne at lægge strategi og at udfolde den i praksis. Herunder må man lære at forholde sig taktisk til kampens udvikling og til at overvinde modparten ved hjælp af kløgtige og overrumplende tiltag.

I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at fodbold ikke kun spilles med fødderne. Den dygtige fodboldspiller er også mental aktiv i en kamp og har lært at handle velovervejet og kompetent i forhold til spillets faser. Vi finder det derfor vigtigt, at der løbende er stor fokus på ”at lære at vinde” og på den taktiske og mentale skoling af den enkelte spiller. Dette er naturligvis tilpasset alderstrinnet. 

Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt

I Gug Boldklub har vi ambitioner på spillernes vegne, hvormed vi vedvarende bestræber os på at lede den enkelte rigtig godt på vej. Det er vores overbevisning at al god vejledning må relatere sig til spillerens alder og niveau samt til den enkelte person i sig selv. Endvidere opfatter vi god vejledning som fremadrettet, guidende og handlingsanvisende frem for bagudrettet og skændende.

I Gug Boldklub bestræber vi os derfor på at tilrettelægge en fodboldudvikling og en vejledning, der er konstruktiv, opmuntrende samt målrettet den enkelte spiller, hvormed den tilgodeser, at børn og voksne er forskellige, og derfor også må imødekommes på forskellig vis. 

Fordrer et langt sigte og bør måles i forhold til ”målene” - ikke kun på aktuelle sejre i kamp! 

I Gug Boldklub er vi af den overbevisning, at al fodboldudvikling sker processuelt og over tid. De gode udviklingsresultater skal derfor ikke kun måles på aktuelle sejre i kamp, men også på vedholdenhed og på de lærings- og procesmål, man sammen har opsat. Herunder på hvorledes den enkelte og holdet trives og overordnet udvikler sine kompetencer.   

Vi bestræber os derfor på at tilrettelægge en udviklingsproces der tilgodeser, at fodboldudvikling er et langt sejt træk, der viser sig over tid, og hvor det, der tæller og som gør en forskel, ikke nødvendigvis kan opsættes i tabeller.