Seneste mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 25. april 2022.


Deltagere: Allan Hübertz (AH) Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).


1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.


2. Opfølgning og godkendelse af referat fra generalforsamlingen mandag den 21. marts 2022

Referat godkendtes uden bemærkninger.


3. Konstituering

Det aftaltes herunder, at FO og BN fortsætter på posterne som næstformand og sekretær.


4. Information fra formanden

Herunder var der ingen særskilte informationer.


5. Økonomisk status

LFN havde inden mødet udsendt aktuel kontooversigt for 2022, hvoraf det bl.a. fremgik, at den kombinerede jubilæums- og veteranaften havde kostet ca. 11.000 kr.
Kassebeholdningen er p.t. på knap 50.000 kr., mens beholdning af værdipapirer er faldet til ca. 236.000 kr.

JA oplyste i øvrigt om, at han for nylig har læst om en nordjysk fodboldklub, som har tjent et betydeligt beløb på et arrangement med servering af stegt flæsk samt med foredrag af en kendt personlighed.
Der var dog enighed om, at vores årlige veteranaften hovedsageligt er et socialt arrangement, der blot så nogenlunde skal hvile i sig selv – økonomisk set.
Nye muligheder for indtægtsgivende aktiviteter skal således frem over formentlig ske i et samarbejde med Gug Boldklub.   


6. Behandling af indkomne ansøgninger

U13 Piger til hummel Cup i Horsens
Det aftaltes at bevilge det ansøgte beløb, 2.000 kr., til pigernes tur til Horsens i begyndelsen af april.
BN informerer ansøgeren m.fl. om beslutningen.

Veo-kamera mv. til optagelse af kampe
Ansøgning fra Gug Boldklubs bestyrelse om tilskud til indkøb af nyt veo-kamera mv. til et samlet beløb på 19.025 blev behandlet.
Det aftaltes at bevilge 10.147 kr. – svarende til indkøb af kamera, stativ og taske.
BN informerer Gug Boldklubs formand, Henrik Gaardsøe, om beslutningen – og oplyser i øvrigt, at der mellem DBU og leverandøren er en generel aftale, der giver mulighed for rabat ved køb. 


7. Drøftelse af aktiviteter

GB Masters
AH orienterede herunder om, at golfturneringen GB Masters igen nu kan arrangeres ude i Ørnehøj Golfklub. Arrangementet gennemføres fredag den 23. september 2022 – og overskud tildeles tilsvarende tidligere Gug Boldklubs Venner til gode formål i Gug Boldklub.  

Sommerarrangement
Der er enighed om, at vi ikke mere har overskud til at gennemføre en markedsdag tilsvarende de senere år. Baggrunden herfor er bl.a., at der ikke skønnes at være baggrund for at gennemføre et loppemarked, som ellers normalt har været den mest indtægtsgivende aktivitet. Arbejdet heromkring og faldende kvalitet i de indsamlede effekter – samt i øvrigt nu også manglende mulighed for opmagasinering er hovedårsagerne til, at vi nu erkender, at tiden er inde til ændring.
På et fællesmøde med Gug Boldklubs bestyrelse tirsdag den 19. april 2022 blev der derfor aftalt, at vi nu vil overveje et alternativ til markedsdagen, f.eks. under navnet Vennernes dag. Et eventuelt arrangement vil blive gennemført i et samarbejde, hvor rammerne for dette fastlægges på et nyt snarligt fællesmøde.

På dagens møde fremkom der således en række forslag til aktiviteter, som kan danne grundlag for drøftelse på det nye fællesmøde, bl.a.

Gratis kaffebord

Hoppeborg

Salgsboder

Tombola

Gratis sildebord

Salg af drikkevarer og pølser mv.

Præsentation af specielle biler og/eller motorcykler

Optræden af Gug Rope Skipping

Musikalsk underholdning af DJ

Underholdning af sangkor

Fællesspisning om aftenen

Musikalsk underholdning af band om aftenen

Det aftaltes, at JA træffer aftale om et nyt fællesmøde med Gug Boldklub snarest muligt.


8. Eventuelt

Der var ingen særskilte emner til behandling under dette punkt.


9. Næste møde

Dette holdes onsdag den 16. juni, jf. nærmere oplysninger fra FO.Oversigt over uafklarede aktiviteter mv. (= ingen p.t.)

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato