Seneste mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 10. august 2020.

 

Deltagere: Allan Hübertz (AH), Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).

 

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 15. juni 2020

Nedsættelse af rør til flagstænger

Det aftaltes, at denne aktivitet udsættes - indtil videre.

Referat godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger.

 

3. Information fra formanden

Der var ingen særskilte informationer til mødet. 

 

4. Økonomisk status

LFN orienterede herunder kort om, at der – specielt på grund af det store tilskud til nyt køkken i klubhusets overetage – p.t. var et underskud for 2020 på godt 150.000 kr.
Kursværdi af beholdning af værdipapirer er igen stabiliseret, så den aktuelle værdi af disse er nogenlunde tilsvarende tiden før covid-19 brød ud.

Endvidere oplyste LFN, at der udsendes opkrævning af kontingent i næste måned.

Det aftaltes, at BN medtager indmeldingsblanketter til de forestående MatchDays – med henblik på at skaffe nye medlemmer. Endvidere kontakter BN nogle deltagere i veteranaften og golfturnering for at tilbyde disse medlemskab.

 

5. Behandling af indkomne ansøgninger

JA oplyste heromkring, at der ikke var indkommet ansøgninger til behandling på mødet.

Der har dog været en henvendelse fra Thomas Bruun (TB), som er Seniorudvalgets kontakt til kvindeholdet i Serie 2, om tilskud til en frugtordning i efteråret, og det er aftalt, at vi bevilger 1.500 kr. dertil.
Holdet har imidlertid fået aftale med Meny derom, så vores tilskud justeres i forhold til et konkret yderligere behov.

 

6. Drøftelse af aktiviteter

 1. MatchDays

  Med udgangspunkt i den udsendte vagtplan for efterårets syv kampe blev der truffet aftale om nogle få vagter.
  Til den første MatchDay – på lørdag den 15. august – mangler der dog hjælp fra mindst en ekstra.
  BN kontakter derfor nogle, som tidligere har hjulpet med vores aktiviteter.
  Det aftales i øvrigt, at alle oplyser om mulighed for hjælp hen over efteråret.

 2. Gugløbet søndag den 23. august samt Gadeturneringen fredag den 4. september

  JA orienterede herunder om, at han har haft kontakt med Gug Boldklubs næstformand, Jonas Jensbye (JJ), for at få information om behov for hjælp.
  JJ har dog oplyst, at opgaven heromkring ligger hos arrangørerne bag de to arrangementer – så der afventes nu nærmere besked derfra.
  Gug Boldklubs stadioninspektør, Kasper Krogh (KK), har dog oplyst, at der – senere i indeværende uge – holdes møde om arrangementerne, så der kan forventes besked straks derefter.
  Det er i øvrigt aftalt med KK, at Vennernes telte kan benyttes – samt at der skal gives nærmere besked til JA, hvis vi skal hjælpe med opsætning.

 3. Julekalenderen

  Der aftaltes indledningsvis at gennemføre salg tilsvarende sidste år.
  BN kontakter derfor afdelingslederne for U8 og U9 for at træffe nærmere aftaler om fotografering samt et møde, hvorunder betingelser drøftes/aftales.
  BN træffer endvidere aftale med Kristian Møller Andersen (KMA) om fotografering.


7. Eventuelt

Der var herunder intet til særskilt behandling.

 

8. Næste møde

Næste møde holdes mandag den 21. september 2020 kl. 17.

 

Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

 

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato

16.09.19

Indkøb af nyt telt

20.01.20: Aftalt at udsætte beslutning om køb indtil videre.

JA

Snarest