Seneste mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 22. februar 2020.

Deltagere: Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).
Afbud: Allan Hübertz.


1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 14. december 2020

Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.
Herunder slettes aktivitet vedrørende indkøb af nyt telt, idet dette netop er foretaget.
Referatet godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger.

3. Information fra formanden

Der var ingen særskilte informationer til mødet.

4. Økonomisk status

LFN orienterede herunder kort om nogle bevægelser, jf. aktuel kontooversigt, samt om årsregnskabet for 2020, som var godkendt af de valgte revisorer.
Begge dokumenter havde LFN udsendt inden mødet.
LFN oplyste, at regnskabet for 2020 viser et underskud på knap 60.000 kr., som primært skyldes vores store donation til Gug Boldklub på godt 140.000 kr. til indkøb af et nyt køkken i klubhusets overetage samt manglende indtægt fra den traditionelle markedsdag.
Overskud fra salg af julekalendere var blevet lidt mindre sammenlignet med 2019, men dette skyldes behov for indkøb af visirer til sælgerne.
Salg af juletræer havde været betydelig bedre end 2019, knap 40 %, og tyder på god opbakning fra Gug Boldklub og lokalbefolkningen.
LFN oplyste endvidere, at der i januar her i år er modtaget en øremærket donation fra Rema1000/KFI på knap 25.000 kr., som er anvendt til indkøb af et nyt telt samt en ”blyantspidser” til juletræer.

5. Behandling af indkomne ansøgninger

JA oplyste heromkring, at der ikke var indkommet ansøgninger til behandling på mødet.
Imidlertid er der på mødet i december aftalt støtte på ca. 4.000 kr. til indkøb af fliser og læskure.
FO fremskaffer bilag herpå, hvorefter LFN overfører beløb til Gug Boldklub.
Efter aftale med JA overfører LFN endvidere 25.000 kr. til Gug Boldklub som tilskud til klubbens nye løftevogn.

6. Drøftelse af aktiviteter

Juletræssalg
Salget i 2020 forløb særdeles godt.
Frem over bør vi dog have bedre bemanding på de travle dage, så vi derigennem kan yde bedre service. Endvidere gøres salgsområdet mere attraktivt med opstilling af det nyindkøbte telt, hvorfra der kan tilbydes forfriskninger til børn og voksne.
Herudover tilstræbes der opsætning af mere belysning mv.

Generalforsamling
På grund af den aktuelle og usikre situation med covid-19 aftaltes det at udsætte den planlagte generalforsamling mandag den 22. marts 2021 kl. 19 på ubestemt tid.*
Det aftaltes dog, at vi planlægger den gennemført tilsvarende Gug Boldklub, dvs. så snart forholdene tillader det.

Vennernes 50 års jubilæum
Torsdag den 22. april er det 50 år siden, Gug Boldklubs Venner blev stiftet.
Det aftaltes, at dette ønskes fejret med et Åbent hus-arrangement i Gug Boldklubs klubhus.
Det aftaltes dog, at vi på grund af den aktuelle situation med covid-19 venter med at planlægge konkrete aktiviteter omkring dagen, og herunder også om tidspunkt.

Markedsdag 2021
Det aftaltes at reservere lørdag den 21. august til at genoptage den traditionelle markedsdag, hvis forholdene tillader dette.
Markedsdagen ønskes i øvrigt – tilsvarende tidligere – planlagt og gennemført i et samarbejde med Gug Boldklub, jf. drøftelse på fællesmøde med Gug Boldklubs bestyrelse sidste år.

7. Eventuelt

Container
JA orienterede her om, at der i forbindelse med de forestående ændringer på klubanlægget planlægges lejet containere til brug for opbevaring af materiel, og vi er således stillet i udsigt at vi kan få en af disse til rådighed.
JA gav dog udtryk for, at vi bør overveje selv at købe en til permanent opstilling.
Efter en kort drøftelse herom, aftaltes det, at vi afventer nærmere information om de konkrete planer for bygning af nyt skur/hus i det nye område.

Referater på hjemmesiden
Det aftaltes, at disse frem over medtages på Gug Boldklubs hjemmeside straks efter de enkelte møder, så information til medlemmerne m.fl. bliver mere aktuel i forhold til tidligere.

8. Næste møde

Næste møde holdes mandag den 26. april 2021 kl. 17.Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato