Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner -
mandag den 20. januar 2020.

 

Deltagere: Allan Hübertz (AH), Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Johs. Knudsen (JK), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).


1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 2. december 2019

Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

Indkøb af nyt telt

JA orienterede herunder om, at han har undersøgt priser på nye telte og konstateret, at telte af god kvalitet er forholdsvis dyre.
I stedet har JA fremskaffet tilbud på indkøb af nye duge til vores store telt på 6x12 m.
Et nyt tag vil koste ca. 3.000 kr., mens nye sider vil koste ca. 2.700 kr. – og samlet pris, inkl. fragt, ender i dette tilbud på 6.125 kr.
Efter en drøftelse af tilbuddet sat i forhold til bl.a. den aktuelle fysiske tilstand af teltets nuværende stativer/stænger aftaltes det at udsætte beslutning om køb til et senere tidspunkt.

Referatet godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger.

3. Information fra formanden

Der var ingen særskilte informationer til mødet.

4. Økonomisk status

LFN orienterede herunder kort om det udsendte udkast til regnskab, som dog p.t. mangler
godkendelse af revisorerne.
Regnskabet viser et overskud for 2019 på 58.534 kr. – efter bl.a. tilskud til Gug Boldklub på knap 60.000 kr. Endvidere er formuen øget og nu på 710.916 kr.
Der henstår to restancer fra markedsdagen/julekalenderen, og det aftaltes, at LFN kontakter den ene direkte, mens vi frem over ser bort fra den anden ved tegning af nye sponsorater og annoncer.
LFN oplyste endvidere, at vi p.t. er 75 medlemmer.

Der var enighed om, at regnskabet, og herunder overskud fra salg af julekalendere og juletræer, er meget tilfredsstillende.

5. Behandling af indkomne ansøgninger

U7 – Juleafslutning

Det aftaltes at bevilge 2.000 kr. til afdelingens store juleafslutning med mere end 100 deltagere.
LFN overfører beløbet, og BN informerer afdelingslederen m.fl.

U10 Drenge til Øens Cup

Det aftaltes at bevilge 3.750 kr. til drengenes tur til den traditionelle tur til Fyn, hvor Gug Boldklub de senere år normalt er repræsenteret.
LFN overfører beløbet, og BN informerer afdelingslederen m.fl.

6. Uddeling af vennepris

Herunder aftaltes det at uddele en vennepris på Veteranaften 2020.
Arbejdsgruppen sikrer, at den valgte modtager er blandt de tilmeldte – og JA indkøber og overrækker gavekort til vedkommende.

7. Drøftelse af aktiviteter

1. Evaluering af salg af juletræer

Der var enighed om at salget var forløbet særdeles godt – trods den megen regn, vi fik i perioden.
JA oplyste i øvrigt, at der allerede er truffet aftale for 2020 med leverandøren.
Efter en kort drøftelse om frem over at opstille et salgstelt eller alternativt at træffe aftale med Petanqueklubben om anvendelse af deres område til salget aftaltes det at drøfte dette yderligere på et senere tidspunkt.

2. Veteranaften mandag den 24. februar 2020

BN orienterede herunder om, at der er truffet aftale med AaB’s tidligere sportsdirektør, Lynge Jakobsen, som kommer og holder foredrag om sine mange år med fodbolden.
Invitationer til arrangementet udsendes i næste uge, bl.a. også til sponsorer.
Aktiviteterne forløber således planmæssigt, men som altid er der behov for hjælp, så det aftaltes
a. at FO/WP undersøger muligheder for hjælp i køkkenet
b. at FO holder amerikansk lotteri
c. at FO skaffer gaver til foredragsholder m.fl.
d. at JA er bartender
e. at vi alle hjælper med opstilling/oprydning.

3. Generalforsamling mandag den 9. marts 2020

JA, BN og FO er alle på valg i år – og villige til at fortsætte.
BN oplyste, at han – jf. forslag fra Jesper Kålbye på sidste års generalforsamling – har kontaktet Gug Boldklubs tidligere seniorformand, Preben Skov (PS), med henblik på få hans eventuelle tilsagn om opstilling til en post i bestyrelsen.
PS har dog endnu ikke svaret på henvendelsen.
LFN udsender indkaldelse til medlemmerne senest udgangen af uge 8 samt informerer yderligere om generalforsamlingen på Gug Boldklubs hjemmeside samt med opslag i klubhuset.
Ved overrækkelse af årets vennepris under veteranaftenen orienterer JA i øvrigt deltagerne om den forestående generalforsamling – specielt med henblik på at få flere af disse til at møde op denne aften også.

8. Eventuelt

Herunder var der intet til særskilt behandling.

9. Næste møde

Næste møde holdes mandag den 2 marts 2020 kl. 17.


Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

Mødedato Aktivitet Ansvarlig Ønsket færdigdato
06.11.17 Nedsættelse af rør til flagstænger
10.09.18: Plastikrør nedsættes, når vejarbejde omkring klubanlæg er gennemført.
22.07.19 Fællesmøder med Gug Boldklubs bestyrelse
• tirsdag den 21. april 2020 (markedsdag)
• tirsdag den 2. juni 2020
16.09.19 Indkøb af nyt telt
20.01.20: Aftalt at udsætte beslutning om køb indtil videre. JA