Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 11. marts 2019.
Referat fra generalforsamling i Gug Boldklubs Venner - mandag den 11. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner -
mandag den 11. marts 2019.

Deltagere: Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jens Louis Bank (JLB), Jørn Axelsen (JA) samt Willy Pedersen (WP).

Mødet blev primært gennemført som et formøde til aftenens forestående generalforsamling.

 

Formandens beretning

JA omdelte udskrift af beretning, som han vil fremlægge, med henblik på forinden at medtage eventuelle kommentarer fra Bestyrelsen.

Eftersom der ikke fremkom kommentarer fremlægger JA sin beretning, jf. dagsorden for generalforsamlingen.

Salgsvogn

JA orienterede herunder om, at den nye salgsvogn er kørt over til Wika med henblik på at få påsat reklamer samt dekoration, jf. valg af udkast fra firmaet.
Prisoverslag herfor er på 7.500 kr.

Endvidere oplystes, at der er tegnet ansvarsforsikring i Codan, samt at der er fremskaffet en registreringsattest.

Ansøgning fra U14 Drenge om tilskud til deltagelse i Øens Cup

JA fremviste ansøgning fra afdelingen, som sender et hold af sted til den årlige turnering 29.-31. marts.
Det aftaltes at bevilge 2.500 kr. til turen.
BN giver besked herom til ansøgeren, Jesper Ø. Jensen, m.fl.

Generalforsamlingen

Valg af dirigent.
Her træffes aftale om at foreslå Johs. Knudsen

Formandens beretning.
JA fremlægger denne, jf. omdelte udskrift.

Fremlæggelse af regnskab.
JLB foreslog indledningsvis, at der indkøbes et usb-stik med henblik på overførsel af datagrundlag til ny kasserer. Det aftaltes, at JA indkøber usb-stik hertil.
JLB orienterede i øvrigt kort om nogle transaktioner siden sidste møde, bl.a. at der er indgået udbytte af værdipapirer på ca. 15.000 kr.
Regnskab fra veteranaftenen skal afsluttes i samarbejde med FO, men der er ca. 3.000 i kassebeholdning p.t. Kontantbeholdningen er dog ca. 138.000 kr., så det bør eventuelt overvejes, om der ønskes foretaget investering af noget af denne.
Regnskabet for 2018 er godkendt af revisorerne og er klar til omdeling senere på aftenen.

Der er ikke indkommet særlige forslag til behandling under generalforsamlingen.

Det aftaltes at fastholde det nuværende kontingent på 150 kr.

Valg.
Kasserer.
Herunder har Bestyrelsen ikke p.t. en kandidat, der kan indstilles.
Det aftaltes derfor at afvente behandling/fremmøde på generalforsamlingen.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
WP foreslås genvalgt og Lars Fischer nyvalgt.
WP fremhævede dog, at han gerne fratræder til fordel for en ny og yngre kandidat.

Valg af suppleanter.
JK foreslås genvalgt og Allan Hübertz nyvalgt

Valg af revisorer.
JK og Keld Christensen foreslås genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.
Jess Pedersen foreslås genvalgt.

Næste møde.

Det aftaltes at holde næste møde mandag den 25. marts 2019 kl. 17.

Oversigt over uafklarede aktiviteter

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato

06.11.17

Nedsættelse af betonrør til flagstænger

14.05.18: Betonrør erstattes af plastikrør.

25.06.18: Plastikrør nedsættes inden længe.

10.09.18: Plastikrør nedsættes, når vejarbejde omkring klubanlæg er gennemført.

 

 

05.11.18

Revision af gaveregulativ

 

Forår 2019

07.01.19

Drøftelse af eventuel foredragsaften

 

2019

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Gug Boldklubs Venner -
mandag den 11. marts 2019


Deltagere: 16

Formanden, Jørn Axelsen (JA) bød indledningsvis velkommen til de fremmødte.

Herefter gennemførtes generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden, jf. gældende vedtægter.

 

1. Valg af dirigent.

JA foreslog, at Johs. Knudsen (JK) blev valgt som dirigent – og dette skete enstemmigt.
JK konstaterede straks herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – bl.a. med e-mail, udsendt inden for tidsfristen på de nødvendige 14 dage forud for selve afholdelsen i dag.
Endvidere har mødeindkaldelsen samtidigt været opsat som opslag i klubhuset og på Gug Boldklubs hjemmeside.

Generalforsamlingen kunne derfor anses for både at være lovligt indvarslet og at være beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

JA opfordrede indledningsvis til et minuts stilhed til minde om vores mangeårige tidligere bestyrelsesmedlem, Jørgen Elsberg, samt Gug Boldklubs tidligere klubhusinspektør, Bent Rasmussen, som begge var afgået ved døden i det forløbne år.

Herefter redegjorde JA kort for årets forløb og fremhævede bl.a.

at der havde været gennemført endnu en veteranaften med ca. 90 deltagere, hvorunder AaB’s cheftræner, Morten Wieghorst, fortalte om sin særdeles interessante karriere inden for fodbolden.

at der også havde været gennemført en markedsdag sidste sommer, som igen desværre blev generet af regn, bl.a. da Gug MC skulle fremvise deres flotte motorcykler. Det blev alligevel en god dag - med et overskud på knap 19.000 kr., specielt på grund af gode sponsorbidrag.
Ved aftenstide var der arrangeret fællesspisning, hvori ca. 25 deltog.
JA rettede en tak til de mange, som hjalp med til arrangementet.

at salg af julekalendere havde givet et overskud på knap 22.000 kr. Vi havde solgt lidt færre, men på grund af prisstigning blev resultatet lidt bedre end i 2017.

at salg af juletræer i weekenderne op til jul fra klubhuset havde givet er tilfredsstillende overskud på godt 15.000 kr. JA takkede de mange, der støttede os – både ved at købe, men også ved hjælp med salget.

at vi givet tilskud til Gug Boldklub for ca. 35.000 kr. - fordelt på

ca. 7.000 kr. til moderklubben

samt yderligere ca. 28.000 kr. til

ture og arrangementer

gaver til oprykkere

gavekort til jubilarer m.fl.

Afslutningsvis takkede JA for et godt samarbejde i det forløbne år – både med Gug Boldklub og med Vennernes bestyrelse.

Fremlæggelsen gav kun anledning til et enkelt spørgsmål i relation til den manglende omtale af det tidligere bestyrelsesmedlem Flemming Jacobsen død forleden. Hertil oplyste JA, at hans beretning kun omfatter 2018.

Herefter blev beretningen vedtaget – med akklamation.

3. Forelæggelse af regnskab.

Jens Louis Bank (JLB) fremlagde herefter det reviderede regnskab for kalenderåret 2018, som omdeltes til de fremmødte, og han gennemgik i detaljer først resultatopgørelsen og dernæst balancen.

JLB fremhævede bl.a., at årsagen til et mindre fald i kontingentindtægter i 2018 skyldes, at der i 2017 blev gjort en ekstra indsats over for restanter.

En donation fra Spar Nord Fonden på 25.000 kr. har i 2018 bidraget med 25.000 kr., så de samlede indtægter blev på i alt 96.068 kr. Hertil skal så lægges ca. 30.000 kr. som er udbytte på værdipapirer, hvorved den samlede indtægt nåede op på 126.188 kr. – mod 93.031 kr. i 2017.

På udgiftssiden var indkøb af en ny salgsvogn den største post – på 42.500 kr.
De samlede udgifter var således 93.226 kr., hvorefter årets resultat – efter negative kursreguleringer mv. - er endt med et underskud på 24.634 kr. Formuen er stadig i god behold, og nu på 652.382 kr. – med værdipapirer for 511.686 samt en kontantbeholdning på 140.696 kr.

Revisorerne havde på forhånd godkendt regnskabet, og forelæggelsen gav i øvrigt ikke anledning til kommentarer, så JK kunne derfor konstatere, at regnskabet kunne godkendes - med akklamation.

4. Indkomne forslag

Der var i år ikke indkommet forslag til ændring af vedtægterne mv.

5. Fastsættelse af kontingent

Det årlige kontingent er p.t. på 150 kr. - og dette fastholdtes uforandret.

6. Valg

a) Kasserer

JLB var på valg og havde tilkendegivet, at han – efter at have været medlem af bestyrelsen siden 1992 - nu ikke ønskede genopstilling.

Bestyrelsen havde ikke forslag til kandidater, og da JK kunne konstatere, at der blandt de fremmødte heller ikke var interesserede i posten, opfordrede han til, at den nye bestyrelse finder en ny kasserer.

b) Bestyrelsesmedlemmer

Herunder var Willy Pedersen (WP) på valg, mens der skulle nyvælges yderligere et medlem i stedet for Flemming Jacobsen. WP havde på forhånd tilkendegivet, at han – hvis en kandidat meldte sig - gerne ville afløses.
Eftersom der kun blev foreslået en enkelt ny kandidat, Lars Fischer (LNF), blev WP genvalgt, mens LNF blev nyvalgt - med akklamation.

c) 1 suppleant

Herunder blev Allan Hübertz (AH) foreslået – og nyvalgt som 1. suppleant, mens Johs. Knudsen (JK) genvalgtes – som 2. suppleant.

d) 2 revisorer

Johs. Knudsen (JK) og Keld Christensen (KC) genvalgtes til disse poster.

e) 1 revisorsuppleant

Jess Pedersen (JP) genvalgtes ligeledes til denne post.

7. Eventuelt

Kandidat til bestyrelsespost.

Jesper Kaalbye (JK) nævnte herunder, at han kendskab til, at den tidligere formand for Gug Boldklubs seniorudvalg, Preben Skov(PS), har udvist interesse for at indgå i et klubarbejde igen.

JK opfordrede derfor den nye bestyrelse til at kontakte PS for at få mere konkret information herom.

---------------------

JK oplyste herefter, at generalforsamlingen nu var gennemført og takkede deltagerne for god ro og orden – og konstaterede derfor, at denne kunne hæves.

Afslutningsvis takkede JA dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen - og de fremmødte for deltagelsen.