Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner -
mandag den 26. november 2018.


Deltagere: Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jens Louis Bank (JLB), Jørn Axelsen (JA) samt Willy Pedersen (WP).
Afbud: Flemming Jacobsen (FJ).

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 5. november 2018

Referat blev godkendt - uden bemærkninger.

3. Information fra formanden

JA orienterede herunder om, at han netop har modtaget referat fra Fællesmøde med Gug Erhvervsforening og andre lokale foreninger.
Det aftaltes, at JA eventuelt udsender referatet til Bestyrelsen.

4. Økonomisk status

JLB redegjorde kort for bevægelser siden sidst, jf. kontooversigt pr. 19 november 2018, som var udsendt inden mødet. Det fremgik heraf bl.a., at der p.t. er overskud på ca. 33.500 kr. samt en kassebeholdning på ca. 135.000 kr.
Endvidere orienterede JLB om,
• at det endelige regnskab fra markedsdagen viser et overskud på 20.867 kr.
• at der nu er indkøbt en ny salgsvogn.
Den gamle salgsvogn indgik i handelen, og vi har således nu fået anskaffet en veludstyret vogn for knap 40.000 kr.
• at der udsendt rykkere til medlemmer i restance
• at der er netop er betalt gebyr, knap 900 kr., for vedligeholdelse af data vedrørende vores værdipapirer, jf. offentlige krav herom
• at der nu er truffet aftale om anvendelse af MobilePay - under nummeret 74921.

5. Behandling af indkomne ansøgninger
JA oplyste her om, at der ikke var indkommet særlige ansøgninger til behandling på mødet.

6. Drøftelse af aktiviteter

a. Julekalenderen

JLB/WP orienterede her om, at U13 Drenge fra Gug Boldklubs ungdomsafdeling har gennemført salg hen over en weekend midt i måneden. Dette har resulteret i et forholdsvis beskedent salg sammenlignet med tidligere år.
U8 Piger er derfor nu også i gang med salg, og det skønnes, at der p.t. er solgt ca. 1.000 kalendere.
Efter en drøftelse af muligheder for yderligere salg i den resterende periode aftaltes det, at JA kontakter sælgeremne samt, at vi - i perioden frem til og med søndag den 9. december - forsøger yderligere salg af julekalendere,

Overskuddet fra salg af julekalendere er en af Vennernes bedste indtægtskilder, og det aftaltes derfor, at vi frem over ønsker at gennemføre salg på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde end i år. Dette tilstræbes derfor drøftet med Gug Boldklubs bestyrelse i det nye år.
Ved afregning med U8 Piger her i år undersøger WP dog allerede nu, om denne store afdeling vil være interesseret i et aktivt salg næste år

b. Juletræssalg
JA orienterede herunder kort om, at levering af træer påbegyndes tirsdag den 27. november.

Opsætning af reklamebannere mv. foretages onsdag den 28. november fra kl. 14.

Udkast til vagtplan, som JA havde udsendt inden mødet, blev godkendt uden ændringer.
JA gjorde opmærksom på, at der måske kan blive behov for ekstra hjælp nogle dage, f.eks. søndag den 9. december. JA oplyser i giver fald derom.

7. Eventuelt

Reklamer mv. på ny salgsvogn
JLB gjorde opmærksom på, at vi - til foråret - skal have opsat reklamer mv. på den nye salgsvogn, f.eks. i samarbejde med Wika Skilte.

Foredragsaften
BN orienterede afslutningsvis kort om forslag til at gennemføre en foredragsaften - med henblik på at skabe et overskud.
BN fremskaffer information heromkring fra Skagen HK, som forleden holdt et arrangement i Skagen med den kendte TV2-jounalist Mikkel Beha Erichsen, hvor 510 deltagere mødte op.
8. Næste møde

Det aftaltes at holde næste bestyrelsesmøde mandag den 7. januar 2019 kl. 17.Oversigt over uafklarede aktiviteter

Mødedato
Aktivitet
Ansvarlig
Ønsket færdigdato
06.11.17
Nedsættelse af betonrør til flagstænger
14.05.18: Betonrør erstattes af plastikrør.
25.06.18: Plastikrør nedsættes inden længe.
10.09.18: Plastikrør nedsættes, når vejarbejde omkring klubanlæg er gennemført.
FJ/JLB
Sommer 2018
09.04.18
Overvejelser om flere deltagere til generalforsamlinger
JA
-
05.11.18
Revision af gaveregulativ

Forår 2019

2