Seneste mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 6. september 2021.

 

Deltagere: Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).
Afbud: Allan Hübertz (AH).

 

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

 

2. Opfølgning og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne torsdag den 5. august 2021 og mandag den 23. august juni 2021 samt generalforsamlingen mandag den 23. august 2021


Rekruttering af nye medlemmer

Forslag fra deltagerne under generalforsamlingen var alle velkendte, men det aftaltes dog at være mere opmærksom på at få direkte kontakt med eventuelle interesserede, når der er arrangementer på klubanlægget, idet medlemstal p.t. er for nedadgående.
Indmeldelsesblanket påføres MobilePay-nr. (= 74921), så nye medlemmer straks kan indbetale kontingent, hvis dette ønskes.

Referaterne godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger.

 

3. Information fra formanden

Der var ingen særskilte informationer fra formanden.

 

4. Økonomisk status

LFN orienterede herunder kort om indhold af kontooversigt, som var udsendt inden mødet.

Kassebeholdningen er p.t. ca. 56.000 kr., og kursværdi af værdipapirer er ca. 275.000 kr.
Tidligere bevilget beløb på 40.000 kr. til det igangværende projekt på klubanlægget vedrørende ny fan- og eventzone forventes overført til Gug Boldklub i indeværende uge.5. Behandling af indkomne ansøgninger

U 8 Drenge – Arrangement på klubanlægget

Ansøgning fra U8 Drenge om tilskud til et arrangement på klubanlægget primo oktober blev drøftet – og det aftaltes at yde det ansøgte tilskud på 2.000 kr. dertil.

BN orienterer Ungeafdelingen herom, og LFN overfører beløbet til Gug Boldklub.

 

6. Drøftelse af aktiviteter

Vennernes 50 års jubilæum

Efter endnu en drøftelse af tidspunkt for markering af jubilæet samt forventninger til at kunne samle et passende antal gæster, der vil medvirke til fejringen, aftaltes det, at festligholde jubilæet sammen med næste års veteranaften, som forventes gennemført mandag den 28. februar.
Rammerne for arrangementet aftales senere.

Julekalenderen

Fotografering er som planlagt gennemført onsdag den 1. september – i flot vejr og igen med masser af børn.
Omkring det videre arbejde aftaltes det

  • At priser for annoncer forbliver uændrede, dvs. 450 kr. for en lille og 750 kr. for en stor.
    Det aftaltes at en eventuel prisforhøjelse overvejes gennemført næste år.

  • At annoncer gentegnes i løbet af september

  • At der træffes aftale med bogtrykker om levering af julekalenderne mandag den 1. november

  • At der træffes aftale med Gug Boldklubs Ungeafdeling om udlevering til salg mandag den 1. november salg afregning for salg onsdag den 1. december


7. Eventuelt

Juletræer

JA kontakter sidste års leverandør med henblik på at få en fast prisaftale.

Gave ved indvielse af ny fan- og eventzone


Det aftaltes, at vi ikke giver en særskilt gave fra Vennerne, når den nye fan- og evenetzone på klubanlægget skal indvies lørdag den 9. oktober.
Baggrunden herfor er, at vi jo allerede har bidraget med et større kontant pengebeløb til gennemførelsen.


8. Næste møde

 

Næste møde holdes onsdag den 27. oktober kl. 17.


Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

 

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato