Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - Mandag den 22. juli 2019


Deltagere: Allan Hübertz (AH), Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) samt Willy Pedersen (WP).
Endvidere deltog Kristian Møller Andersen (KMA) under dagsordenens punkt 7.1, Drøftelse af aktiviteter for Markedsdag 2019.


1. Godkendelse af forslag til dagsorden.

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.


2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 17. juni 2019.

Dette godkendtes uden særskilte bemærkninger.


3. Opfølgning på fællesmøde med Gug Boldklubs bestyrelse tirsdag den 2. juli 2019.

Herunder orienteredes der kort om forløbet af fællesmødet, bl.a.
At der p.t. overvejes muligheder for ændringer på klubanlægget, bl.a. baseret på at kommunen ikke p.t. har oplyst om tilstrækkelige budgetmuligheder herfor.
At nogle tilskud fra Vennerne til Gug Boldklub overvejes under hensyntagen til afledede driftsudgifter.
At der – onsdag den 4. september 2019 kl. 17,30 - holdes møde med bl.a. afdelingsledere for Gug Boldklubs U8- og U9-afdelinger med henblik på at træffe aftale om, hvordan salg af julekalendere ønskes foretaget.
At næste fællesmøde gennemføres tirsdag den 5. november 2019.


4. Information fra formanden.

JA orienterede om, at der var modtaget et brev fra Aalborg Kommune som svar på henvendelse om opstilling/afhentning/tømning af container under markedsdagen.
Det fremgik af svaret, at opstilling/afhentning af denne kunne ske vederlagsfrit, mens der – efter vægt mv. - vil ske opkrævning af afgifter ved tømningen, jf. normale regler herfor.
Efter en kort drøftelse af forventninger til omkostninger aftaltes det at undlade bestilling af container hos kommunen.


5. Økonomisk status.

Med udgangspunkt i aktuel kontooversigt, som var udsendt inden mødet, orienterede LFN om, at der p.t. er et underskud på knap 32.000 kr., mens den disponible kassebeholdning er på knap 100.000 kr.


6. Behandling af indkomne ansøgninger.

Der var ikke indkommet ansøgninger til behandling på mødet.


7. Drøftelse af aktiviteter.

Drøftelse af kommende aktiviteter.

Markedsdag lørdag den 24. august.
Drøftelse af sommerens markedsdag blev gennemført med udgangspunkt i Oversigt over aktiviteter, som var udsendt inden mødet.
Status på aktiviteterne blev gennemgået detaljeret og heraf fremgik bl.a.
5 kræmmere er p.t. tilmeldt
Hoppepude er bestilt – og betalt
Skilte til opsætning på indfaldsveje til Gug er klar til opsætning
Gug Boldklubs Jyllandsseriehold skal spille hjemmekamp
Facebook tages i anvendelse med henblik på at informere specielt om program og indsamling til loppemarked – styret af KMA.

Sponsorer kontaktes således:
SparNord = LFN
Gug Malerforretning = BN
Steve’s Auto = BN
Gug Planteskole = JA
Poul Larsen = FO
MN Revision = WP
Aabo Sørensen = JK
BN kontakter Budolfi Grafisk med henblik på yderligere sponsorat i forhold til at lave program/plakater.

Andre arrangementer.
Der fremkom herunder ikke forslag til andre arrangementer lige nu.


8. Eventuelt

MatchDay.
Lørdag den 17. august 2019 holdes efterårssæsonens første MatchDay – med bl.a. kamp i Jyllandssserien mod Aabybro IF.
FO, LFN og WP tager denne vagt – fra kl. 12.


9. Næste møde.

Næste møde – med fokus på markedsdagens aktiviteter - holdes mandag den 12. august 2019 kl. 17.Oversigt over uafklarede aktiviteter

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato

06.11.17

Nedsættelse af rør til flagstænger

10.09.18: Plastikrør nedsættes, når vejarbejde omkring klubanlæg er gennemført.

 

 

07.01.19

Drøftelse af eventuel foredragsaften

 

2019