Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 13. maj 2019.

Deltagere: Allan Hübertz (AH), Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Johs. Knudsen (JK), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) samt Willy Pedersen (WP).


1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.


2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 25. marts 2019

Opfølgning på uafklarede aktiviteter

Revision af gaveregulativ
Drøftelse heraf foretages på næste møde.

Reparation af kopimaskine
Eftersom denne er af ældre dato samt ret så ”klodset” aftaltes det, at FO indkøber en ny printer med kopifunktion etc.

Referat blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.


3. Information fra formanden

Gammel salgsvogn
JA orienterede herunder om, at han har været i kontakt med køberen af den gamle salgsvogn, idet Gug Boldklub har modtaget en opkrævning af afgift vedrørende denne.
Det er aftalt med køberen, at han afmelder salgsvognen på Motorkontoret. Endvidere oplyser JA til Gug Boldklubs kasserer, Maria V. Knøss, at opkrævningen ikke skal betales.


4. Økonomisk status

LNF/JA orienterede herunder kort om det forløbne samarbejde med Spar Nord, Vejgaard Afdeling, om fornyelse af de formelle adgangsforhold vedrørende kassebeholdning/beholdning af værdipapirer.
Efter en – tidsmæssigt set – langvarig indsats er formalia nu på plads, så transaktioner atter kan gennemføres.
LNF opretter dog ny aftale om MobilePay samt overfører tidligere bevilgede tilskud til Gug Boldklub mv., jf. info i referater fra bestyrelsesmøder.

Det aftaltes i øvrigt, at LFN nu påtager sig den ledige post som Vennernes kasserer.


5. Behandling af indkomne ansøgninger


U7 Mix - Fællesspisning
Det aftaltes at bevilge 1.400 kr. til afdelingens arrangement i klubhuset.
BN giver besked herom til ansøgeren.

U9 Drenge til City Cup
Det aftaltes at bevilge 600 kr. til dækning af holdenes stævnegebyr.
BN giver besked herom til ansøgeren.

U10 Drenge til Mini Skaw Cup
Det aftaltes at bevilge det ansøgte beløb - 3.250 kr. – til den traditionelle tur i august.
BN giver besked herom til ansøgeren.


6. Drøftelse af aktiviteter

Drøftelse af kommende aktiviteter


Markedsdag
Drøftelse af den aftalte markedsdag – lørdag den 24. august – blev gennemført med udgangspunkt i Oversigt over aktiviteter, som var udsendt inden mødet.
Markedsdagen forventes således gennemført under nogenlunde samme forhold og med samme program som sidste år.
Der blev truffet nye aftaler om en del af de aktiviteter, der allerede nu kan igangsættes, mens de resterende drøftes på næste møde.
Endvidere aftaltes det, at BN indbyder Kasper Krogh samt Seniorudvalget til at deltage på næste møde med henblik på bl.a. at træffe aftaler om hjemmekampe, hjælp til opstilling/nedtagning af telte, fællesspisning.

Andre arrangementer
Der fremkom herunder ikke forslag til andre arrangementer lige nu.7. Eventuelt

MatchDay lørdag den 18. maj 2019

BN orienterede herunder om, at der mangler hjælp til den forestående MatchDay.
Eftersom der ikke p.t. er mulighed herfor, oplyser BN til MatchDay-udvalget, at vi kun kan stille med to hjælpere. JA kommer og hjælper til, når der skal ryddes op efter arrangementet.

Klublotteri
BN orienterede afslutningsvis om, at han har bemærket, at Nørresundby FC har et større klublotteri, der formentlig tilfører klubben gode indtægter.
Det aftaltes, at BN fremskaffer mere info om aktiviteten derovre på Solsiden – med henblik på en eventuel senere drøftelse og stillingtagen hertil.


8. Næste møde

Det aftaltes at næste møde holdes mandag den 17. juni 2019 kl. 17.

 

 

Oversigt over uafklarede aktiviteter

 

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato

06.11.17

Nedsættelse af betonrør til flagstænger

10.09.18: Plastikrør nedsættes, når vejarbejde omkring klubanlæg er gennemført.

 

 

05.11.18

Revision af gaveregulativ

 

Forår 2019

07.01.19

Drøftelse af eventuel foredragsaften

 

2019